About Us

บริษัท ทริพเพิล ไอ จีโอกราฟฟิก จำกัด

นำพล เลปวิทย์

เป็นบริษัทที่ปรึกษาประเภท A ด้าน Geographic Information System (GIS) หรือภูมิสารสนเทศ เราให้บริการด้านวางระบบแผนที่ วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เรามีความเชี่ยวชาญพร้อมทีมงานด้าน GIS Solution ส่งผลให้ปัจจุบัน TiGTeam ได้เป็นส่วนหนึ่งตลาดจีไอเอสของเมืองไทย สำหรับกลุ่มลูกค้าสำคัญๆ ได้แก่ หน่วยงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของภาครัฐ รวมถึงกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน ขนาดกลางขึ้นไป

รูปแบบของธุรกิจหลักของเรา คือ การให้บริการดำเนินโครงการ ติดตั้งและวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS System Integrator) เริ่มตั้งแต่ศึกษา ให้คำปรึกษา จัดทำแผนงาน การสำรวจ จัดทำแผนที่ และจัดจำหน่าย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และซอฟต์แวร์ในการทำแผนที่ รวมถึงการบริการด้าน ข้อมูลแผนที่และการวิเคราะห์ภาพจากดาวเทียม และรูปภาพถ่ายทางอากาศ

ในปัจจุบัน เรายังได้จัดการพัฒนา GIS Web Application และ Mobile Application ด้านแผนที่เฉพาะทางอีกด้วย เช่น Disaster Mapping Application, Demographic Web Application และแผนที่สามมิติเพื่อรายงานสภาพจราจร เป็นต้น

นำพล เลปวิทย์ (โจ)
กรรมการผู้จัดการ

What TiGTeam Offer

1

“TiGTeam” มีทีมงานวางแผนโครงการสำหรับดำเนินงานตามงบประมาณ.
หากท่านต้องการทีมงานช่วยวางแผนงาน เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในหน่วยงาน เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญและช่วยกำหนดงบประมาณ และแนวทางในการนำ GIS มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของท่านได้อย่างรวดเร็ว

2

“TiGTeam” มีบุคลากรในการพัฒนาระบบ GIS Web & Mobile Application.
เรามีความพร้อมในด้านบุคลากรที่จะสามารถพัฒนาระบบ Web & Mobile Application ให้หน่วยงานของท่านได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุก Platform สามารถเรียกทีมงานเข้าไปเก็บความต้องการเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3

“TiGTeam” มีองค์ความรู้ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์.
เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ ที่ผ่านงานด้านการวางแผน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ทำให้ทีมพัฒนาระบบมีองค์ความรู้ด้าน IT ควบคู่ไปกับ GIS จึงเป็นทีมที่สามารถไปผสานกับองค์ความรู้เฉพาะทางของหน่วยงานท่านได้ทันที

สอบถามเพิ่มเติม TiGTeam ยินดีให้คำปรึกษา

080-211-1143