GIS and Business Administration

การบริหารจัดการข้อมูลเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและทันต่อเวลาจําเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี ไม่เช่นนั้นการใช้ประโยชน์ของ ข้อมูลอาจไม่สามารถตอบสนองต่อการบริหารงานธุรกิจที่มีการแข่งสูงได้ ข้อมูลเชิงธุรกิจส่วนใหญ่ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลของท่าน นั้น กว่า 80% เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ เช่น ที่ตั้งของลูกค้า, ที่ตั้งของโรงงาน, แหล่งวัตถุดิบ, เส้นทางขนส่ง เป็นต้น เพื่อยกระดับของข้อมูลที่ท่านมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบสารสนเทศภูมิศาสนตร์ หรือ Geographic Information System (GIS) มีความเหมาะสมกับการจัดการนี้


 

ไม่ว่าธุรกิจของท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด ความสําเร็จทางธุรกิจล้วนเกิดจากการตัดสินใจท่ีรวดเร็วและชาญฉลาดกว่าคู่แข่ง การ เข้าใจสภาพตลาดและเข้าถึงข้อมูลที่สําคัญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนั้นจะเป็นหัวใจสําคัญของการแข่งขันนี้

Screen Shot 2558-08-07 at 03.14.47

 

การผลิตแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เมื่อข้อมูลเชิงพื้นที่ถูกจัดการด้วยระบบ GIS การผลิตแผนที่ฐาน และแผนที่เพื่อการบริหารธุรกิจ สามารถทําได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การออกแบบแผนที่ฐานจะทําได้อย่างสวยงามและ ทันสมัย นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลดังสามารถทําได้โดย อาศัยความก้าวด้าน hardware, software และ information technology เช่น การสร้างแผนที่แสดงเส้นทางที่สั้นที่สุด, ขอบเขตการให้บริการ เป็นต้น

ระบบ GIS เป็นระบบที่ช่วยในการรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแผนที่ดิจิตอล การรวมกันดังกล่าวจะช่วยให้ ท่านเข้าใจในข้อมูลในมุมมองใหม่ ท่านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น เช่น

  • ท่านสามารถเห็นถึงที่อยู่ของลูกค้าและรูปแบบการกระจายตัวของลูกค้า
  • การวิจัยตลาดและลักษณะการใช้จ่ายของลูกค้า, ความเหมาะสมของที่ตั้งสาขา
  • การเลือกตําแหน่งของร้านค้า, การกําหนดตัวแทนจําหน่ายให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า
  • การวางแผนส่งสินค้าและ Delivery
  • การวางแผนประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ, การเลือที่ตั้งของป้ายโฆษณา, กิจกรรมส่งเสริมการขาย

ด้วยธรรมชาติของแผนที่ที่สามารถแสดงและเปิดเผยแนวโน้ม (Trend), จําลองรูปแบบที่ซ้อนเร้น (Patterns), และโอกาส (Opportunities) ซึ่งไม่สามารถหาได้ในข้อมูลที่อยู่ในรูปตาราง ข่าวสาร สารสนเทศที่ได้จากระบบ GIS จะแสดงไม่เฉพาะ ข้อมูลในรูปแบบตาราง แต่จะแสดงบนแผนที่ด้วย สารสนเทศ (Information) นี้จะเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จในธุรกิจ ของท่าน

Screen Shot 2558-08-07 at 03.22.23

การใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม

วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันของตลาด (Competitive Market Analysis)

การสูญเสียลูกค้าของคุณให้แก่คู่แข่งนอกจากทําให้รายได้หาย แล้วยังก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมาอีกด้วย การท่ีเราสามารถ รู้ถึงพฤติกรรมของลูกค้า ในเขตของคุณจะทําให้คุณสามารถ สร้างกําไร,รักษาลูกค้าและป้องกันการถูกแย่งลูกค้าจากคู่แข่งได้ อีกด้วย

Screen Shot 2558-08-07 at 03.23.29

วิเคราะห์เขตพื้นท่ีการค้า (Trade Area Analysis)

การรู้ถึงสภาพภูมิศาสตร์,บริเวณโดยรอบ,ข้อมูลเชิงพื้นที่และอื่นๆ เป็นสิ่งท่ีสําคัญมากต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การขาดการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ อาจส่งผลที่ร้ายแรงต่อกิจการได้แม้ว่าจะมี บริการที่ดีเพียงใด หากทําเลที่ตั้งไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบที่ คาดไม่ถึงได้

Screen Shot 2558-08-07 at 03.24.05

การวางแผนเส้นทางส่งของ / การบริหารจัดการขบวนส่งสินค้า (Delivery Routing / Fleet Management)

เทคโนโลยี GIS ช่วยรวมข้อมูลแผนที่เข้ากับระบบตัดสินใจ เพื่อช่วย วิเคราะห์แผนการเดินรถ, เส้นทางที่เหมาะสม, ประหยัดเวลาและ น้ํามัน เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้ตรงเวลา

Screen Shot 2558-08-07 at 03.25.51

Screen Shot 2558-08-07 at 03.26.36

Screen Shot 2558-08-07 at 03.27.01

Screen Shot 2558-08-07 at 03.27.19

Screen Shot 2558-08-07 at 03.27.40

Screen Shot 2558-08-07 at 03.28.00

Screen Shot 2558-08-07 at 03.28.18

Comments are closed.