Site Selection Services for Retail Business

การประยุกต์ใช้ Geographic Information System: GIS ในธุรกิจ

ระบบ GIS เป็นระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจให้กับข้อมูลแผนที่ ซึ่งการรวมกันดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจข้อมูลทางธุรกิจดียิ่งขึ้น และนอกจากนี้เครื่องมือการวิเคราะห์ของระบบ GIS จะช่วยให้ได้สารสนเทศทางธุรกิจในมิติใหม่

ด้วยธรรมชาติของแผนที่ที่สามารถแสดงและเปิดเผยแนวโน้ม (Trend), จําลองรูปแบบที่ซ้อนเร้น (Patterns), และโอกาส (Opportunities) ซึ่งไม่สามารถหาได้ในข้อมูลที่อยู่ในรูปตาราง ข่าวสาร สารสนเทศที่ได้จากระบบ GIS จะแสดงไม่เฉพาะ ข้อมูลในรูปแบบตาราง แต่จะแสดงบนแผนที่ด้วย สารสนเทศ นี้จะเป็นหัวใจหลักของความสําเร็จในธุรกิจ

ประโยชน์ที่ได้จากการประยุกต์ใช้ GIS ในธุรกิจ มีตัวอย่างดังนี้

วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันของตลาด  (Competitive Market Analysis)

การสูญเสียลูกค้าให้แก่คู่แข่งนอกจากทําให้รายได้หาย แล้วยังก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมาอีกด้วย การท่ีเราสามารถ รู้ถึงพฤติกรรมของลูกค้า ในเขตการค้าของเราจะทําใเราสามารถ สร้างกําไร, รักษาลูกค้าและป้องกันการถูกแย่งลูกค้าจากคู่แข่งได้

วิเคราะห์เขตพื้นท่ีการค้า (Trade Area Analysis)

การรู้ถึงสภาพภูมิศาสตร์,บริเวณโดยรอบ,ข้อมูลเชิงพื้นที่และอื่นๆ เป็นสิ่งท่ีสําคัญต่อธุรกิจ การขาดการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ อาจส่งผลที่ร้ายแรงต่อกิจการได้แม้ว่าจะมี บริการที่ดีเพียงใด หากทําเลที่ตั้งไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบที่ คาดไม่ถึงได้

การวางแผนเส้นทางส่งของ / การบริหารจัดการขบวนส่งสินค้า (Delivery Routing / Fleet Management)

เทคโนโลยี GIS ช่วยรวมข้อมูลแผนที่เข้ากับระบบตัดสินใจ เพื่อช่วย วิเคราะห์แผนการเดินรถ, เส้นทางที่เหมาะสม, ประหยัดเวลาและ น้ํามัน เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้ตรงเวลา

การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ (Demographic Analysis)

ข้อมูลประชากร เช่น อายุ, อาชีพ, รายได้, ขนาดครอบครัว เป็นพื้นฐานอันสําคัญต่อการดําเนินการทางธุรกิจ : การ บริการลูกค้า (Customer Service), การวิเคราะห์เลือก สถานที่ (Site Analysis) และการตลาด ( Marketing) การ รู้ถึงลูกค้าและพฤติกรรมการใช้จ่าย เป็นสิ่งจําเป็นต่อการ ตัดสินใจเชิงธุรกิจ

การเลือกสถานที่ (Site Selection)

GIS เป็นเครื่องมือช่วยเลือกสถานที่ที่เหมาะสม ให้แก่ สาขาแห่งใหม่ ทําเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสมหรือทําเลที่ ตั้งศูนย์บริการลูกค้า GIS รวบรวม, นำเข้าและจัดการข้อมูลจากหลายแหล่งมารวมกันบนแผนท่ี เราสามารถทําการ สํารวจลูกค้ากับข้อมูลประชากรเพื่อจําลองการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้า หมาย, ส่วนแบ่งตลาดแยกตามพื้นที่และขอบเขต GIS สามารถช่วย ท่านในงานแผนกกลยุทธเพื่อเคลื่อนย้าย และจัดการกับทรัพย์สินที่ ได้ลงทุนไป

การตลาด / การโฆษณา (Marketing / Advertising)

ความสําเร็จจากกรุงเทพ อาจจะไม่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่หรือภูเก็ต ก็ได้ เทคโนโลยี GIS สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ภาวะตลาด สามารถช่วยท่านตัดสินใจเลือกสินค้าหรือแผนส่ง เสริมการขายให้เหมาะสมกับภาวะในท้องที่นั้นได้ นอกจากนี้ยัง ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด, การสร้างพื้นที่การค้า, การ กําหนดทําเลที่ตั้ง สื่อโฆษณา, วางแผนการใช้สื่อให้ตรงกับกลุ่ม ลูกค้าและอื่นๆอีกมาก

การบริหารพื้นท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก (Site and Facilities Management)

หากธุรกิจของท่านต้องการการจัดการพื้นท่ีขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจสนาม กอล์ฟ, ธุรกิจจัดสรรที่ดิน, การบริหารสวนเกษตร หรือการบริหารโครงการ ก่อสร้าง GIS สามารถช่วยท่านรวบรวมข้อมูลอันหลากหลายรูปแบบเข้า มารวมกันที่ระบบเดียวเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลเหล่านั้น นอกจาก นี้การทําแผนที่ของสิ่งอํานวยความสะดวกในองค์กรของท่านให้เข้ามาสู่ ระบบ GIS จะทําให้การบํารุงรักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

การทําตลาดแบบเจาะจง / การตลาดแบบจดหมายตรง (Target Marketing / Direct Mail)

การทําตลาดแบบเจาะจงและแบบจดหมายตรง จําเป็นต้อง ทราบถึงความต้องการของลูกค้และที่อยู่ของท่านเหล่าน้ัน GIS สามารถช่วยท่านวางแผนเพื่อใช้กลยุทธการตลาดแบบตรงให้ ประสบความสําเร็จ GIS สามารถช่วยท่านตัดสินใจส่งส่ือการ ตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีลักษณะตรงกับสินค้าของท่าน เช่น อายุของลูกค้า, ขนาดครอบครัว, รายได้ และที่อยู่ของลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยท่านวางแผนการส่งทีมลูกค้าสัมพันธ์ไปยัง บริเวณที่มีลูกค้าหนาแน่นที่สุด อันหมายถึงกําไรต่อการลงทุนที่ สูงสุดอีกด้วย

การตลาดแบบหลายชั้น (Multi Level Marketing: MLM)

ด้วยการเจริญเติบโตของการตลาดแบบ MLM ในปัจจุบัน ปัจจัยของ ความสําเร็จอยู่ที่การกระจายตัวของตัวแทนการขายที่ครอบคลุมพื้นที่ GIS สามารถช่วยท่านวางแผนเพื่อการกระจายตัวของทีมงานขายให้ ครอบคลุมและทั่วถึง นอกจากนี้ยังช่วยในการวางแผนหลังการขายอีก ด้วย

บริการของเราท่ีนําเสนอต่อท่าน What Is Our Services Offered? 

ประโยชน์อันหลากหลายของ GIS ต่อการดําเนินธุรกิจและความเช่ียวชาญในระบบสานสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ของเรา บริษัทฯ ขอเสนอบริการอันหลากหลายให้แก่หน่วยงานของท่านดังต่อไปนี้

การตลาด/การโฆษณา Marketing/Advertising 

 • ประเมินประสิทธิภาพของการโฆษณา/ Evaluate advertising effectiveness
 • ปฏิบัติการโฆษณาแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่ม/Focus advertising campaigns
 • การกําหนดกลุ่มเป้าหมายเชิงธุรกิจ/Define targets
 • วิเคราะห์ตลาด/Analyse markets
 • พัฒนาแผนการส่งเสิรมการขายและโฆษณา/ Develop target promotions and campaigns
 • การกําหนดตําแหน่งลูกค้า/Geocode Customers
 • ศึกษาทําความเข้าใจการใช้จ่ายของลูกค้า/ Understand customer spending
 • เลือกตําแหน่งติดตั้งป้ายโฆษณา/Advertising board Locate

การบริหารสินทรัพย์/สิ่งอํานวยความสะดวก Fixed Asset/ Facilities Management 

 • ทําแผนที่ทรัพย์สินขององค์กร ที่ดิน, อาคาร/Map Corporate assets
 • ทําแผนท่ีสํานักงานใหญ่/Map headquarters
 • ทําแผนที่พ้ืนท่ี, บริเวณของแผนก/ Map department areas
 • ทําแผนท่ีโรงงานเพื่องานบํารุงรักษา/Map factory for maintenance
 • ทําแผนที่ที่ดิน/Map land
 • ทําแผนที่การก่อสร้าง/Map construction site
 • การบริหารโครงการ/Project management

การดําเนินธุรกิจของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operation) 

 • หาศูนย์กระจายสินค้าท่ีเหมาะสม /Locate distribution centers(DC)
 • การจัดส่งและวางเส้นทาง จากศูนย์กระจาย สินค้าถึงตรงที่ต้ังร้านค้า/ Deliver and route from DC to stone locations
 • ลดระยะเวลาของขบวนการผลิต/ Reduce produce cycle time
 • เสริมการจัดการตารางเวลาแบบ Just-in-time/ Enable Just-in-time scheduling
 • จัดตารางเวลาและบริหารขบวนส่งสินค้า/ Schedule and manage your fleet
 • ช่วยสรุปการจัดส่งสินค้าของทีมผู้จัดส่ง/ Provide dispatcher summary repeats
 • การติดตามพฤติกรรมของขบวนส่งสินค้า/Fleet tracking

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์/ร้านค้า Real Estate/ Store Development 

 • ประเมินค่าท่ีทําเล/ Evaluate Site
 • วิเคราะห์คู่แข่ง/ Analyse your competition
 • จัดข้อมูลโครงร่างลูกค้า/Profile customer
 • บริหารกลุ่มร้านค้า/สร้างรูปแบบการจราจร ขอบเขตสินค้าธุรกิจ,ร้านค้าให้ชัดเจน/Define traffic patterns
 • ประเมินความเป็นไปได้ของตลาด/Evaluate market potential
 • วิเคราะห์พื้นท่ีการค้า/Analyze Trade areas
 • คาดคะเนและสร้างแบบจําลองของการขาย/ Forecast and model sales

 

สนใจบริการกรุณาติดต่อ

0-2964-9944

Comments are closed.