Location Analysis

Screen Shot 2558-08-06 at 17.39.58

สอบถามเพิ่มเติม TiGTeam ยินดีให้คำปรึกษา

Site Selection

Network Analyst

Expertise Service

GIS Presentation

 

 • 3D Analysis Services

  3D Analysis Services

  รับออกแบบแผนที่ 3D สำหรับ GPS Devices...

  Read more

 • 3D GIS Topographic Services

  3D GIS Topographic Services

  นำเสนอและสร้างสรรค์งาน 3D GIS เพื่อการวางแผนภาพรวมจากข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม จำลองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างรวดเร็วโดยผู้เชี่ยวชาญ...

  Read more

 • Augmented Reality GIS

  Augmented Reality GIS

  พัฒนาระบบการแสดงข้อมูล 3D AR: Augmented Reality นำเสนอข้อมูล 3D ของภูมิประเทศต่าง ๆ สำหรับการประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากร หรือการนำไปประยุกต์ในธุรกิจของคุณ...

  Read more

 • Maps and Business Data on Demand

  Maps and Business Data on Demand

  เพียง 4 ขั้นตอน ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและแผนที่ เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาด Only 4 Steps, you can access to map and data for your smart decision...

  Read more

 • Real Estate/ Store Development

  Real Estate/ Store Development

  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์/ร้านค้า Real Estate/ Store Development ประเมินค่าท่ีทําเล/ Evaluate Site วิเคราะห์คู่แข่ง/ Analyze your competition • จัดข้อมูลโครงร่างลูกค้า/Profile customer บริหารกลุ่มร้านค้า/สร้างรูปแบบการจราจร ขอบเขตสินค้าธุรกิจ,ร้านค้าให้ชัดเจน/Define traffic patterns ประเมินความเป็นไปได้ของตลาด/Evaluate...

  Read more

 • Supply Chain Operation

  Supply Chain Operation

  การดําเนินธุรกิจของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operation) หาศูนย์กระจายสินค้าท่ีเหมาะสม /Locate distribution centers(DC) การจัดส่งและวางเส้นทาง จากศูนย์กระจาย สินค้าถึงตรงที่ต้ังร้านค้า/ Deliver and route from DC to stone locations ลดระยะเวลาของขบวนการผลิต/ Reduce...

  Read more

 • Trade Area Analysis

  Trade Area Analysis

  ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของ Software, Hardware, Database และ Network ทําให้ข้อมูลเชิงอธิบาย (Attribute Data) เช่น ข้อมูลรายการขาย, ข้อมูลสินค้าคงคลัง ฯลฯ ได้ถูก บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างคุณประโยชน์ต่อ การบริหารจัดการกิจกรรมของธุรกิจ...

  Read more

 • Site Selection

  Site Selection

  ในการสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการทิ้งกากกัมมันตรังสีในโครงการนี้ ได้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ในการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อให้ทราบบริเวณที่มีศักยภาพจากชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพ...

  Read more

 • Household Survey

  Household Survey

  ด้วยระบบของ GIS จะช่วยเพิ่มความสามารถขององค์กรให้ก้าวล้ำไปด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานด้วยเครื่องมือเพื่อการบูรณาการการแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ อีกทั้งการประยุกต์ ยังสามารถใช้ประโยชน์ภายในองค์กร ใช้ในงานภาคสนามและใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้...

  Read more