Services

 • Supply Chain Operation

  Supply Chain Operation

  การดําเนินธุรกิจของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operation) หาศูนย์กระจายสินค้าท่ีเหมาะสม /Locate distribution centers(DC) การจัดส่งและวางเส้นทาง จากศูนย์กระจาย สินค้าถึงตรงที่ต้ังร้านค้า/ Deliver and route from DC to stone locations ลดระยะเวลาของขบวนการผลิต/ Reduce...

  Read more

 • Trade Area Analysis

  Trade Area Analysis

  ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของ Software, Hardware, Database และ Network ทําให้ข้อมูลเชิงอธิบาย (Attribute Data) เช่น ข้อมูลรายการขาย, ข้อมูลสินค้าคงคลัง ฯลฯ ได้ถูก บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างคุณประโยชน์ต่อ การบริหารจัดการกิจกรรมของธุรกิจ...

  Read more

 • Site Selection

  Site Selection

  ในการสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการทิ้งกากกัมมันตรังสีในโครงการนี้ ได้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ในการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อให้ทราบบริเวณที่มีศักยภาพจากชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพ...

  Read more

 • Household Survey

  Household Survey

  ด้วยระบบของ GIS จะช่วยเพิ่มความสามารถขององค์กรให้ก้าวล้ำไปด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานด้วยเครื่องมือเพื่อการบูรณาการการแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ อีกทั้งการประยุกต์ ยังสามารถใช้ประโยชน์ภายในองค์กร ใช้ในงานภาคสนามและใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้...

  Read more